gototopgototop
top
logo

POKLucz 1 edycja

poklucz_1_edycja
pierwsza edycja

PDF Drukuj Email
środa, 05 sierpnia 2015 07:46

 

W związku z zakończeniem projektu "PO KLucz do biznesu 2!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia zachęcamy do zapoznania się z informacjami o efektach realizacji projektu.

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Projekt_PO_KLucz_do_biznesu.ppsx)Projekt PO KLucz do biznesu05.08.2015r. 07:46
Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2015 08:07
 
PDF Drukuj Email
środa, 20 sierpnia 2014 09:55

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach  projektu systemowego  pn. „PO KLucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania  6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zamieszcza listę osób z III naboru rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Bardzo prosimy o kontakt z właściwym Biurem Projektu w celu uzyskania informacji o wysokości przyznanego wsparcia oraz umówienia terminu podpisania umowy.

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_uczestnikow_rekomendowanych.doc)Lista rankingowa osób rekomendowanych20.08.2014r. 09:55
Poprawiony: środa, 20 sierpnia 2014 10:02
 
PDF Drukuj Email
czwartek, 31 lipca 2014 14:18

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 3 Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uprzejmie przypominamy, że:

3. „Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta/właściwego Partnera projektu o wszelkich zmianach dotyczących inwestycji objętej dotacją oraz okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację tej inwestycji.

oraz

4. Termin zakończenia realizacji inwestycji określony w ust. 1 pkt. 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana Umowy ma wejść w życie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może skrócić termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
(...)

8. Wszelkie zmiany w rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji muszą zostać zaakceptowane przez Beneficjenta i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji. Do ww. wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może skrócić okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim."

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2014 14:22
 
PDF Drukuj Email
środa, 16 lipca 2014 09:46

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce „Dokumenty do pobrania” podzakładce „Aktualne dokumenty i wytyczne” zamieszczone zostały zaktualizowane „Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta systemowego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2, Priorytet VI PO KL w woj. opolskim” oraz „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 12:12
 
PDF Drukuj Email
środa, 16 lipca 2014 07:44

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w dniu 16.07.2014 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu ”PO KLucz do biznesu 2!”  dla uczestników III naboru do projektu, którzy podpisali Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Informujemy, iż jest to ostatni nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.


Termin składania Wniosków: 16.07.2014 r. – 25.07.2014 r.

Przypominamy, iż Wniosek mogą składać tylko te osoby, które podpisały Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Miejsce składania Wniosków: Biuro Projektu we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje dot. niezbędnych dokumentów znajdują się w zakładce „Działania w ramach projektu”, podzakładka „Podstawowe wsparcie pomostowe”. Prosimy szczególnie o zapoznanie się z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, który mogą Państwo znaleźć w aktualnym Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (strona nr 25, §7).

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Katalog_wydatkow_kwalifikowalnych_(z Regulaminu).doc)Katalog wydatków kwalifikowalnych (z Regulaminu)16.07.2014r. 07:47
Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 12:32
 
PDF Drukuj Email
piątek, 04 lipca 2014 11:21

 

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  zaktualizowano cztery załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości tj.:

  • zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis (załącznik nr 3),
  • oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 4),
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5),
  • umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 12).

 

Zmienione załączniki zostały zamieszczone (również w wersji z zaznaczonymi zmianami) w zakładce „Dokumenty do pobrania” podzakładce „Aktualne dokumenty i wytyczne”.

 

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 11:40
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 czerwca 2014 13:25

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Lider Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” informuje, iż w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w procedurze odwoławczej w ramach III naboru do Projektu, poniżej zamieszczono zaktualizowaną „Ostateczną listę rankingową osób nierekomendowanych do udziału w projekcie ze względu na nieosiągnięcie limitu 60% punktów ogółem lub w poszczególnych kategoriach”    
Zmiana dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych_30.06.doc)Lista rankingowa osób nierekomendowanych 30.0630.06.2014r. 13:29
Poprawiony: poniedziałek, 30 czerwca 2014 13:30
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 17 czerwca 2014 13:14

   W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w procedurze odwoławczej ramach  projektu systemowego  pn. „PO KLucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania  6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zamieszcza:

- ostateczną listę rankingową uczestników projektu III naboru rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej

- ostateczne listy rankingowe uczestników projektu, którzy nie otrzymali rekomendacji ze względu na: limit miejsc, nieosiągnięcie limitu punktów, creaming, tożsame PKD oraz niespełnienie kryteriów uczestnictwa.

- listę wniosków będących w weryfikacji merytorycznej

Jednocześnie informujemy, iż osoby które znalazły się na ostatecznej liście rankingowej uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczych. W celu sprawdzenia wysokości przyznanej kwoty dotacji inwestycyjnej można skontaktować się z Biurem Projektu we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje dot. dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdą Państwo w aktualnym Regulaminie przyznawania środków finansowych oraz w zakładce „Działania w ramach projektu” (podzakładka „Procedura podpisywania Umowy”).

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 13:21
 
PDF Drukuj Email
środa, 30 kwietnia 2014 10:30

 

Informujemy, iż w dniu  02.05.2014 r. (piątek) biura projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, a także w Powiatowych Urzędach Pracy w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Namysłowie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich będą zamknięte.

Poprawiony: środa, 30 kwietnia 2014 10:31
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 08:00

 

Możliwość zabezpieczenia hipoteką

Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej oraz Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości istnieje możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnejpoprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości wraz z jednoczesną cesją praw z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości.

    Przed podjęciem decyzji w tej sprawie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu konieczne będzie dokonanie oceny stanu prawnego tego lokalu oraz stwierdzenie, że nie jest on obciążony prawami osób trzecich. Ponadto niezbędne będzie ustalenie wartości rynkowej tego lokalu. W związku z tym przed ostatecznym podjęciem przez WUP decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w formie hipoteki należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez WUP:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej dotyczącej lokalu;
  • wycenę wartości rynkowej tego lokalu sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wyrażenia przez WUP zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie hipoteki, właściciel lokalu będzie musiał ponieść koszty ustanowienia hipoteki (tj. opłaty notarialnej i koszty wpisu w księdze wieczystej) oraz ubezpieczyć ten lokal na swój koszt od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych, a następnie przenieść w drodze Umowy przelewu (cesji) na WUP prawa wynikające z Umowy ubezpieczenia.        

W związku z długotrwałą procedurą realizacji zabezpieczenia w takiej formie wszystkie osoby chcące z niej skorzystać proszone są o kontakt z Liderem projektu – WUP w Opolu – osobiście bądź telefonicznie (numer telefonu 77 44 17 090) w ciągu 3 dni od daty ukazania się wyników oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 08:41
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 07:41

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach  projektu systemowego  pn. „PO KLucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania  6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zamieszcza podstawową listę rankingową uczestników projektu III naboru rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz listy rankingowe uczestników projektu, którzy nie otrzymali rekomendacji ze względu na: limit miejsc, nieosiągnięcie limitu punktów, creaming, tożsame PKD oraz niespełnienie kryteriów uczestnictwa. Jednocześnie informujemy, iż osoby które znalazły się na podstawowej liście rankingowej uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczych. W celu sprawdzenia wysokości przyznanej kwoty dotacji inwestycyjnej można skontaktować się z Biurem Projektu we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje dot. dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdą Państwo w aktualnym Regulaminie przyznawania środków finansowych oraz w zakładce „Działania w ramach projektu” (podzakładka „Procedura podpisywania Umowy”).

Osoby, które nie uzyskały rekomendacji mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z informacją.

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych- limit miejsc.doc)Lista rankingowa osob nierekomendowanych - limit miejsc22.04.2014r. 08:40
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_rekomendowanych.doc)Lista rankingowa osób rekomendowanych22.04.2014r. 07:44
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych.doc)Lista rankingowa osob nierekomendowanych22.04.2014r. 07:47
Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 08:40
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Linki

 

efs

 

umwo

 

wup

 

pokl

 

tutajzostaje

 

ocrg

 

akademiaparp

 

  


bottom
top

Popularne


bottom
logotypy

Ta strona używa cookies (ciasteczka) w celu: świadczenia usług i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony