gototopgototop
top
logo

POKLucz 1 edycja

poklucz_1_edycja
pierwsza edycja

PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 08:00

 

Możliwość zabezpieczenia hipoteką

Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej oraz Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości istnieje możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnejpoprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości wraz z jednoczesną cesją praw z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości.

    Przed podjęciem decyzji w tej sprawie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu konieczne będzie dokonanie oceny stanu prawnego tego lokalu oraz stwierdzenie, że nie jest on obciążony prawami osób trzecich. Ponadto niezbędne będzie ustalenie wartości rynkowej tego lokalu. W związku z tym przed ostatecznym podjęciem przez WUP decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w formie hipoteki należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez WUP:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej dotyczącej lokalu;
  • wycenę wartości rynkowej tego lokalu sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wyrażenia przez WUP zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie hipoteki, właściciel lokalu będzie musiał ponieść koszty ustanowienia hipoteki (tj. opłaty notarialnej i koszty wpisu w księdze wieczystej) oraz ubezpieczyć ten lokal na swój koszt od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych, a następnie przenieść w drodze Umowy przelewu (cesji) na WUP prawa wynikające z Umowy ubezpieczenia.        

W związku z długotrwałą procedurą realizacji zabezpieczenia w takiej formie wszystkie osoby chcące z niej skorzystać proszone są o kontakt z Liderem projektu – WUP w Opolu – osobiście bądź telefonicznie (numer telefonu 77 44 17 090) w ciągu 3 dni od daty ukazania się wyników oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 08:41
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 07:41

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach  projektu systemowego  pn. „PO KLucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania  6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zamieszcza podstawową listę rankingową uczestników projektu III naboru rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz listy rankingowe uczestników projektu, którzy nie otrzymali rekomendacji ze względu na: limit miejsc, nieosiągnięcie limitu punktów, creaming, tożsame PKD oraz niespełnienie kryteriów uczestnictwa. Jednocześnie informujemy, iż osoby które znalazły się na podstawowej liście rankingowej uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczych. W celu sprawdzenia wysokości przyznanej kwoty dotacji inwestycyjnej można skontaktować się z Biurem Projektu we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje dot. dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdą Państwo w aktualnym Regulaminie przyznawania środków finansowych oraz w zakładce „Działania w ramach projektu” (podzakładka „Procedura podpisywania Umowy”).

Osoby, które nie uzyskały rekomendacji mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z informacją.

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych- limit miejsc.doc)Lista rankingowa osob nierekomendowanych - limit miejsc22.04.2014r. 08:40
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_rekomendowanych.doc)Lista rankingowa osób rekomendowanych22.04.2014r. 07:44
Ściągnij te pliki (Lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych.doc)Lista rankingowa osob nierekomendowanych22.04.2014r. 07:47
Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 08:40
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:58

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przypomina, iż zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, dokument stanowiący zabezpieczenie ww. Umowy, tj. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zostanie zwrócony Przedsiębiorcy na jego pisemny wniosek po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego (w tym rozliczenia podatku VAT) oraz spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, po złożeniu we właściwym Biurze Projektu odpowiednich dokumentów.

Więcej informacji w podzakładce Procedura odbioru weksla in-blanco.

Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:59
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 25 marca 2014 10:49

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu zaprasza przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia firmy w ramach Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się 28.03.2014r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej LPI przy ul. Wyszyńskiego 23 (dawniej siedziba ZUS).

W programie:

  • preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013,
  • wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie 2014-2020,
  • wsparcie dla przedsiębiorców na rozwój kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników– projekt realizowany w ramach POKL 2007- 2013 Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat spotkania oraz rejestracja pod nr Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Brzegu : 77 444 17 78 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie LPI Brzeg ul. Wyszyńskiego 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

Poprawiony: wtorek, 25 marca 2014 10:50
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 marca 2014 15:03

 

Biuro Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zapraszają przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia przedsiębiorców poprzez fundusz pożyczkowy oraz fundusz poręczeń kredytowych.

W trakcie spotkania eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych przedstawią zasady udzielania niskoprocentowych pożyczek.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 roku (środa) o godzinie 10.00 (ZMIANA TERMINU)  w sali obrad Rady Powiatu Krapkowickiego mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, I piętro.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” w Krapkowicach pod numerem telefonu 77 446 61 50.

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 07:57
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 lutego 2014 15:04

 

Uprzejmie informujemy uczestników III NABORU, iż podczas etapu składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej(zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), którego termin to 05.03.2014 r. – 10.03.2014 r. , do Wniosku należy dołączyć:

I. Biznesplan (zał. 2).

II. Wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności pozwolenia budowlane.

III. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 8).

IV. Certyfikaty ukończenia szkoleń e-learningowych (więcej informacji w zakładce „Działania w ramach projektu” „Moduł szkoleniowo-doradczy”).

V. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z dokonywaniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

Więcej informacji w aktualnym Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 15:10
 
PDF Drukuj Email
środa, 19 lutego 2014 14:19

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje uczestników III naboru projektu „PO KLucz do biznesu 2!” zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu 50-godz., iż w/w szkolenie rozpocznie się 24.02.2014 r.  Miejsce szkolenia – Opole, ul. Oleska 127, budynek WORD, II piętro.

 

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 12:49
 
PDF Drukuj Email
piątek, 14 lutego 2014 14:32

 

Uprzejmie informujemy, iż kolejnym etapem realizacji projektu „PO KLucz do biznesu 2!” będzie podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie przez osoby rekomendowane do udziału w projekcie.

Wypełnione Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy  składać w terminie 18 – 21.02.2014 r. we właściwym biurze projektu.

Przed wypełnieniem Deklaracji prosimy o zapoznanie się z wersjami demonstracyjnymi – przykładami dokumentu wskazującymi sposób jego opracowania.

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2014 14:32
 
PDF Drukuj Email
piątek, 14 lutego 2014 14:28

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zamieszcza ostateczne listy rankingowe kandydatów do Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” w ramach III NABORU.

 

 

 

Tytuł załącznika:
PlikOstatno zmodyfikowane
Ściągnij te pliki (Ostateczna_lista_rankingowa_osob_nierekomendowanych-ocena_negatywna.doc)Ostateczna lista rankingowa os. nierekomendowanych14.02.2014r. 14:39
Ściągnij te pliki (Ostateczna_lista_rankingowa_osob_rekomendowanych_do_udzialu_w_projekcie_III_NABOR.doc)Ostateczna lista rankingowa os. rekomendowanych14.02.2014r. 14:38
Poprawiony: piątek, 14 lutego 2014 14:39
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2014 12:30

 

Wojewódzki Urząd Pracyw Opolu informuje, iż zgodnie z decyzją Grupy Sterującej Projektu PO KLucz do biznesu 2!, wszystkie osoby, które otrzymały/otrzymają co najmniej 60 punktów (i nie zostały odrzucone z uwagi na creaming/tożsame PKD)znajdą się na ostatecznej liście osób rekomendowanych do udziału w projekcie, która zostanie ogłoszona po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej w procedurze odwoławczej w III naborze do projektu.

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 12:31
 
PDF Drukuj Email
piątek, 07 lutego 2014 12:49

 

Biuro Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zapraszają przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach II naboru do projektu, do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pt.: „Unijne pożyczki – szansą na rozwój" oraz  „Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  - poddziałanie 1.3.2 RPO WO 2007-2013” Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2014 roku (środa) o godzinie 10.30  oraz 11.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, („Klub Pracy” wejście z prawej strony budynku).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 10 lutego 2014 r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie tel.: 77 448 25 86, 77 44 899 47.

 

Poprawiony: piątek, 07 lutego 2014 12:50
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Linki

 

efs

 

umwo

 

wup

 

pokl

 

tutajzostaje

 

ocrg

 

akademiaparp

 

  


bottom
top

Popularne


bottom
logotypy

Ta strona używa cookies (ciasteczka) w celu: świadczenia usług i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony